Generant consciencia a les participants del programa ACOL sobre la igualtat de gènere i medi ambient

14 octubre 2019 Notícies

Dins del marc dels plans d’igualtat de gènere i de les accions mediambientals, la Fundació Formació i Treball ha impartit dos tallers, un sobre els drets humans i la igualtat de gènere entre homes i dones i un altre sobre l’economia circular i el seu impacte a la nostra societat. Aquests tallers han estat per les persones que participen al programa ACOL. Es tracta d’un projecte que desenvolupa la nostra Fundació i que ha fet possible la regularització gràcies a la contractació laboral d’un any de 12 persones.

Pel que fa a la igualtat de gènere s’han realitzat diverses dinàmiques per entendre i reflexionar sobre els drets humans, el llenguatge que utilitzen entre homes i dones en la societat i la seva interacció en la societat. Què és el sexe?, què és el rol?, què és el gènere?, quins són els nostres drets? Quals son les repercussions sobre la igualtat de gènere dins d’una societat consumista? Són alguns dels temes que es van tractar en la sessió informativa sobre igualtat de gènere.

La lluita pels drets humans és sempre constant i la igualtat de gènere és un objectiu prioritari perquè tothom es mereix els mateixos drets i dignitat sense perjudicis.

Aquesta jornada de sensibilització es connecta a la Agenda 2030: transformar Catalunya , millorar el món i el ODS 5 Igualtat de gènere. Una de les metes que s’han proposat dins de l’ objectiu d’erradicació de la pobresa és la de posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les nenes a tot el món, reconèixer i valorar les cures i el treball domèstic no remunerat mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social, i promover la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons procedeixi en cada país, entre moltes altres.

Igualtat de gènere ¿Corresponsabilitat o no?

La igualtat d’oportunitats és un principi jurídic universal que es consolida dia a dia i que resulta necessari i positiu per la societat en el seu conjunt. Malgrat els avenços en la conciliació i la igualtat, les dones continuen tenint problemes a l’hora d’accedir a un lloc de treball o ascendir en la seva carrera professional. A més, la situació empitjora encara més si tenen fills. És el que es desprèn de l’Observatori de la Igualtat de Gènere del Institut Català de les Dones.

Acabar amb els estereotips!
Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats. Per tal de poder fer efectiu aquest principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i per eliminar tota discriminació contra les dones en les esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural; l’any 2007 es va aprovar la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta llei anuncia que el principi d’igualtat de tracte de dones i homes suposa l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per motius de sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i estat civil. Pel que fa a l’àmbit laboral, proposa actuacions per afavorir l’accés, presència, permanència i promoció de les dones al mercat de treball i per millorar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

A més, no estan ben valorats ni reconeguts alguns treballs de les dones així com la seva participació plena i efectiva, la igualtat d’oportunitats de lideratge i els drets reproductius. Si bé la responsabilitat està més compartida en les famílies, alguns estudis mostren que la desigualtat de gènere a la llar encara és part del dia a dia. Segons l’estudi Cost d’oportunitat de la bretxa de gènere de ClosinGap, les dones a Espanya són les que dediquen dues hores més al dia que els homes a les feines de la llar i cura de la família. En el cas de no tenir fills les dones es dediquen tres i els homes una hora.

En l’àmbit del treball a Catalunya, la taxa d’atur és major en les dones que en els homes. Un 43,2% de les persones en situació d’atur són homes i el 56,8% són dones, un 14 % més de l’habitual, el que mostra una diferència molt destacada.

 

            

Augmentant la consciència ambiental             

Per l’altre banda, i el que respecte al tema de l’economia circular i el triple impacte s’han realitzat dinàmiques en grups per conscienciar cóm es pot aconseguir un ambient no contaminat i desenvolupar una consciència ambiental.

Per aquest motiu, Alba Salvador Educadora Ambiental de la fundació Formació i Treball va impartir una xerrada sobre economia circular i el seu impacte en la societat. És a dir, que tots els residus es puguin reutilitzar i tornin a ser recurs, que no hi hagi pèrdua de matèria. Una de les activitats grupals que es va fer consistia en imaginar que els participants eren persones escollides per anar a un altre planeta amb les mateixes condicions, però amb la diferència que aquest nou món era una terra verge i que només podien portar-se 100 quilos de qualsevol material de la terra.

Des de la nostra fundació treballem activament sota un model d’economia circular, en el que, a més de prioritzar la creació de llocs de feina per a persones en situació de vulnerabilitat aconseguim un triple impacte. Un social: facilitant l’accés del producte a les persones, un econòmic: creant llocs de feina per a persones en situació de vulnerabilitat i mediambiental: reduint el residu i allargant el seu cicle de vida.

S’entén que totes les accions tenen un impacte significatiu sobre el planeta i és per aquest motiu que també s’han realitzat dinàmiques per promoure el respecte ambiental, ensenyant a manifestar una profunda comprensió amb el medi ambient, complint les normes ambientals per aconseguir una harmonia i relació de respecte entre home i natura.VEURE TOTES LES NOVETATS