Som iniciativa ecosocial i circular

Treballem amb consciència i sensibilitat pel planeta

Aspectes ambientals significatius

La Fundació Formació i Treball es troba certificada tant per la normativa ISO 14001:2015 com per la normativa ISO 9001:2015. En concret, és en aquesta darrera -que té com a principal objectiu la protecció del medi ambient-, on trobem l’apartat 6.1.2 Aspectes Ambientals el qual ens indica que l’organització ha de determinar els aspectes ambientals de la seva activitat, productes i serveis que pot controlar i d’aquells en què pot influir, i els seus impactes ambientals associats, des d’una perspectiva de cicle de vida. A més, diu que l’organització ha de determinar aquells aspectes que tinguin o puguin tenir un impacte ambiental significatiu, mitjançant l’ús de criteris establerts.

 

Per donar compliments a aquests requisits, Formació i Treball ha elaborat el procediment P-Q-13 anomenat Aspectes Ambientals, en el qual especifica el procés a seguir, els camps d’aplicació, les responsabilitats, la identificació de processos i activitats; la identificació d’accidents potencials i situacions d’emergència; així com la identificació d’aspectes i impactes ambientals i la seva posterior avaluació.

De manera complementària, i sota una metodologia específicada en el P-Q-17, ha recopilat la informació de tots els consums de l’entitat, tant recurrents (aigua, gas, electricitat i combustible), com no recurrents (consum de productes de neteja, paper, sepiolita, fluorescents, tòner…). 

0

Reduir consums a tota la Fundació

L’ Aigua

Arran dels Aspectes Ambientals Significatius, i arrossegant un dels objectius de l’any 2023, es forma un dels objectius de Qualitat i Medi Ambient sobre la reducció del consum d’aigua a l’organització: “Reduir el consum d’aigua en tota la Fundació”. Les accions previstes per tal d’assolir l’objectiu  i indicadors són: 

 

Anàlisi retrospectiu de consums

d’aigua en tota la Fundació.

Identificació dels centres de treball

on el consum d'aigua és més rellevant.

Accions correctives

de la problemàtica identificada com a rellevant.

Accions preventives

per a reduir el consum d'aigua.

Comparativa de consums

al llarg de 2024 comparant amb 2023.

Avaluació del procés

de les mesures implementades.

RESIDUS

 

El compliment de la legislació en referència a la gestió de residus és una obligació. En l’àmbit estatal i autonòmic tenim la següent legislació:

  • Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
  • Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.
  • Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

En aquesta normativa es troben les indicacions sobre la documentació, encara que s’ha de tenir present que qualsevol normativa ha d’estar harmonitzada amb la legislació de nivell europeu, en aquest cas el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos.

 

Com a conseqüència dels requisits establerts, cada any presentem la Declaració Anual de Gestió de Residus (DARIG) i la Declaració Anual de Residus (DARI) per les empreses associades al grup FIT (FIT TEXTIL, FITEI i FIT).

Per una altra banda, també s’ha presentat la Declaració Anual d’Envasos (DAE) la qual es troba regulada pel Real Decreto 1055/2022, 27 de Diciembre, de envases y residuos de envases. Aquesta s’ha presentat per a cada una de les empreses del grup de FIT, és a dir, una per FIT TEXTIL, FITEI i FIT.