Política de privacitat i de protecció de dades

S’informa als usuaris/àries de la pàgina web, en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sobre la política de protecció de dades de caràcter personal amb la finalitat que aquests decideixen de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a aquesta entitat les seves dades personals que siguin necessàries i per això els són sol·licitades a la pàgina web per a la prestació dels productes i/o serveis dels que disposa FORMACIÓ I TREBALL.

L’usuari/ària haurà d’omplir els formularis amb dades verídiques, exactes, completes i actualitzades.

FORMACIÓ I TREBALL ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Igualment, FORMACIÓ I TREBALL s’obliga a complir l’obligació de secret respecte a les dades contingudes en el fitxer, establerta a la legislació de protecció de dades aplicable.

El registre de les dades personals aportades en cas de subscriure’s a través d’algun formulari implica, a més, l’acceptació voluntària per part seva en relació al tractament de les dades personals per part de FORMACIÓ I TREBALL per a la finalitat exclusiva de respondre a les seves consultes generals referents a la nostra organització i per tal de rebre informació vinculada als seus productes i/o serveis relacionats amb l’atenció a les persones, i per a la realització d’estadístiques i poder remetre-li informació comercial en temes que puguin ser del seu interès.

En qualsevol cas, l’usuari/ària o persona que el representi podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, i en el seu cas, oposició d’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i el Consell, del 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant RGPD), de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPDGDD) i qualsevol altra normativa de protecció de dades aplicable.

Informem que les dades personals comunicades a GRUP FIT són incorporades a una Base de Dades comuna d’informació titularitat de les empreses del GRUP FIT amb la finalitat de mantenir relacions professionals i/o comercials conforme a la política de privacitat i l’interès legítim de GRUP FIT.

L’usuari/ària o persona que el representi pot exercir els seus drets a través d’aquesta direcció rgpd@formacioitreball.org o directament dirigir-se al nostre DPD dpd@formacioitreball.org.

Finalment, informem que li assisteix el dret a reclamar davant l’AEPD. Pot obtenir més informació sobre les empreses que integrants del GRUP FIT, a la direcció www.formacioitreball.org

Informació bàsica

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable Formació i Treball, Fundació Privada
Finalitat Respondre les sol·licituds de contacte o informació

Examinar la candidatura a una vacant de feina

Legitimació Consentiment de l’interessat
Destinataris Formació i Treball  i empreses del grup
Drets Accés, Portabilitat, Rectificació, Cancel·lació, Oblit i Oposició.
Informació Addicional Consulti la Informació Addicional i detallada sobre Protecció de Dades.

Informació addicional

La present “Política de privacitat” regula el tractament de dades personals facilitades per l’Usuari/ària a través de la pàgina web que FORMACIÓ I TREBALL (d’ara endavant, “FIT”) posa a la disposició dels usuaris/àries d’Internet. La present Política forma part integrant de l’Avís Legal accessible en tot moment des de la pàgina web.

L’Usuari/ària garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, essent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari/ària garanteix que ha informat al tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a FIT per a les finalitats assenyalades.

La pàgina web pot oferir funcionalitats per compartir continguts a través d’aplicacions de tercers, com LinkedIn, Facebook o Twitter. Aquestes aplicacions poden recollir i tractar informació relacionada amb la navegació de l’usuari/ària en els diferents llocs webs. Qualsevol informació personal que és recaptada a través d’aquestes aplicacions, pot ser utilitzada per tercers usuaris/àries de les mateixes, i les seves interaccions estan sotmeses a les polítiques de privacitat de les companyies que faciliten les aplicacions.

La pàgina web pot allotjar blogs, fòrums, i altres aplicacions o serveis de xarxes socials amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de coneixement i contingut. Qualsevol informació personal que es faciliti per l’usuari/ària pot ser compartida amb altres usuaris d’aquest servei, sobre els quals FIT no té cap control.

A fi d’oferir informació o serveis d’interès en funció de la localització de l’Usuari, FIT podrà accedir a dades relatives a la geolocalització del dispositiu de l’Usuari/ària, en aquells casos en què la configuració de l’usuari/ària a aquest efecte així ho permeti.

Amb l’objectiu d’oferir seguretat tècnica i diagnòstic de sistemes, de forma anonimitzada o agregada, FIT podrà registrar l’adreça IP (nombre d’identificació de l’accés a Internet del dispositiu, que permet als dispositius, sistemes i servidors reconèixer-se i comunicar-se entre sí). Aquesta informació podrà ser també emprada amb finalitats analítiques de rendiment web.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari/ària?

Identitat: FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA, és una entitat inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb inscripció núm. 670.
Domicili: Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930)
Correu electrònic: rgpd@formacioitreball.org

Amb quina finalitat tractem les dades personals de l’Usuari/ària?

FIT tracta la informació facilitada per l’Usuari/ària amb la finalitat d’atendre les sol·licituds de diversa índole dutes a terme per la web. En funció de la naturalesa de la sol·licitud, la finalitat perseguirà la gestió de (i) consultes varies (iii) subscripció al butlletí (iv) participació a les xarxes socials mitjançant comentaris.

En el cas particular de les dades proporcionades per mitjà del servei “Intermediació Laboral”, FIT usarà la seva informació per:

Examinar la seva idoneïtat per al lloc de feina al que es postula, així com per a ocupacions que puguin sorgir en el futur.
Contactar amb vostè mitjançant trucada telefònica o bé l’aplicació
“WhatsApp”, únicament amb la finalitat de concertar entrevistes de feina, gestionar aspectes relatius al procés de selecció o informar sobre les activitats formatives.
Realitzar funcions administratives.

Exigir la informació legalment requerida, i respondre a un procés legal.

Per quant temps conservarem les dades personals de l’Usuari/ària?

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’ Usuari/ària.

En el cas concret de l’enviament de candidatura a ofertes de feina de personal d’Estructura o personal de Voluntariat, no com a Usuari/ària d’un itinerari, les dades seran conservades únicament durant el transcurs del procés de selecció i un cop finalitzat s’esborraran totes les dades, tret dels candidats seleccionats que en tal cas les dades personals recopilades durant el període de selecció seran conservades fins a la finalització de la seva ocupació a la cooperativa.

Per tant, en cas que no sigui contractat només si vostè ho autoritza, FIT guardarà i utilitzarà les dades personals, durant un període de tres (3) mesos amb la finalitat de tenir el seu currículum en compte per a futures vacants.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals de l’Usuari/ària?

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de l’Usuari/ària.

A quins destinataris es comunicaran les dades personals de l’Usuari/ària?

En general, l’accés a la seva informació personal serà limitat únicament a aquelles persones dins l’organització que la necessitin per gestionar la seva sol·licitud o avaluar la seva sol·licitud d’ocupació, realitzar funcions, recolzar les tasques de Selecció de Personal o als qui estiguem obligats per la legislació vigent a divulgar-la.

En el cas concret, del servei “Intermediació laboral”, podem de partida concretar que les següents categories d’individus tindran accés a les seves dades personals:

Personal de l’àrea de “Atenció a les Persones” que gestiona la Selecció de Personal d’Estructura i Voluntariat.
Director/a o Responsable del departament de “Persones”, així com responsable del Departament al que postula el/la candidat/a.
• Empleats que realitzin funcions administratives i d’assistència tècnica.

Personal de l’àrea d’ “Intermediació laboral” que gestiona la Borsa de Treball dels Usuaris/àries.
Director/a o Responsable de l’àrea d’ “Intermediació laboral”, així com responsable del Departament al que postula el/la candidat/a.
• Empleats que realitzin funcions administratives i d’assistència tècnica.
Funcionaris governamentals, en cas que existeixin requisits legals d’informació o organismes encarregats de vetllar pel compliment de les lleis o litigants privats en resposta a processos legals vàlids (ordre de registre o aprehensió, citació o ordre judicial).
Les seves dades també podran ser facilitades a aquelles entitats prestadores de serveis del tercer sector amb les que FIT col·labora: serveis socials, educació i formació, benestar personal i ocupació i treball. De totes formes, aquests serveis han de complir amb tot l’establert en la present Política de privacitat.

Així mateix, les dades podran ser cedides a administracions i organismes públics per a la prestació de serveis i per el compliment d’obligacions directament exigibles a FIT.

Com protegeix FIT la seva informació personal?

FIT implementa mesures de seguretat organitzatives, tècniques i físiques amb l’objectiu de protegir les seves dades per tal d’evitar violacions de seguretat i garantir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades durant tot el tractament.
Les dades que se solicitin en els diferents formularis de la pàgina web són les estrictament necessàries per atendre la seva sol·licitud, les que l’usuari/ària ens comunica voluntàriament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

L’Usuari/ària té dret a obtenir confirmació sobre si FIT tracta dades personals que li concerneixen, així com a accedir a les seves dades personals, sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, l’Usuari/ària podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’Usuari/ària podrà oposar-se al tractament de les seves dades. FIT cessarà en el tractament de les dades, tret per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per últim, podrà l’Usuari/ària podrà exercitar el seu dret de Portabilitat i, en el cas que procedeixi, FIT haurà de gestionar la seva tramitació.

L’Usuari/ària podrà exercir els seus drets en els termes legalment dirigint-se mitjançant correu postal a: FORMACIÓ I TREBALL, Ramon Llull, 430-438, de Sant Adrià de Besòs (08930), o correu electrònic a: rgpd@formacioitreball.org amb indicació de la sol·licitud corresponent i acompanyant, en qualssevol del casos, de còpia del DNI, passaport, o document vàlid que acrediti la seva identitat.