Finalitza el programa de formació en rehabilitació d’edificis del Pla de Barris realitzat al barri de la Trinitat Vella

25 octubre 2023 Notícies

El programa de formació en rehabilitació d’edificis del Pla de Barris, realitzat al barri de la Trinitat Vella, va començar el setembre de 2022 i ha finalitzat a l’estiu de 2023. Un programa integral de capacitació i acompanyament a la inserció laboral per a persones dels barris del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona, realitzat en col·laboració amb Foment Ciutat, el Districte de Sant Andreu, Barcelona Activa i Formació i Treball.

L’objectiu d’aquest projecte és la millora de l’ocupabilitat de persones en situació d’atur, en l’àmbit de la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’habitatges, i la millora de les condicions d’habitabilitat del veïnat del conjunt d’edificis coneguts com a “pisos del Patronat” a la zona de Trinitat Vella.

Gràcies a aquest programa, 19 persones van rebre 320 hores de formació becades que van incloure: 280 hores de formació professionalitzadora en rehabilitació d’elements comuns i pintura o instal·lacions elèctriques, aigua i climatització, 20 hores de prevenció de riscos laborals (PRL) de Paleteria i 20 hores de formació transversal i recerca de feina.

 Un cop finalitzada la formació corresponent, 17 de les persones participants van passar a la fase de contracte i experiència laboral de 6 mesos com a peons de la construcció i/o instal·ladores elèctriques, per tal de dur a terme el projecte de rehabilitació als mateixos habitatges on es van iniciar les pràctiques, amb la finalitat d’acabar la rehabilitació. Volem destacar que 2 persones van abandonar el programa abans de la seva finalització per inserció laboral).

 Durant tot el procés, les persones van rebre suport i tutorització, a més de l’acompanyament en la inserció laboral. De manera transversal es van realitzar formacions professionalitzadores i transversals per les participants durant el contracte dins i fora de l’horari de feina i adaptades a cada pla de treball individualitzat com: carnet de carretoner, PRL en treballs en alçada, mediació i gestió de conflictes, recerca de feina en línia, etc.

Treballs executats

 Les actuacions produïdes han estat molt diverses, ateses a les necessitats dels diferents edificis i el seu estat a l’inici de l’actuació. Destaquem algunes de les millores: les façanes, les instal·lacions de sanejament pluvials,   la pavimentació dels accessos als diferents habitatges, seguretat de possibles despreniments de materials del ràfec dels edificis. Com també la substitució de tota la instal·lació elèctrica comunitària d’un dels edificis amb la instal·lació de la presa a terra de la instal·lació, prevenint així més talls de llum produïts per la mala instal·lació de la qual disposaven i així millorar  la seguretat d’aquesta instal·lació, i per tant de l’edifici.

 

Fi de programa

 Un cop finalitzada la fase de contracte, les persones participants han continuat sent acompanyades pel servei d’intermediació de la Fundació Formació i Treball, un seguiment pel qual es comptabilitzen el mes d’octubre amb un total d’un 47% (8 persones) que han tingut un contracte laboral posterior a la finalització al programa.

8 insercions laborals: 4 persones que han obtingut un contracte indefinit (1 dona i 3 homes); 4 persones que han tingut contractes de curta durada (1 dona i 3 homes) i  2 persones continuen la seva formació  (2 homes, curs de soldadura de llarga durada i CFGM d’Electromecànica).

 

Un programa de:

 

 

Realitzat en col·laboració ambVEURE TOTES LES NOVETATS