Pla pilot de sensorització de contenidors de roba per optimitzar la gestió de residu tèxtil

29 desembre 2021 Notícies

La Fundació Formació i Treball, amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya i Moda re-, desenvolupa un projecte d’optimització de la recollida de residu tèxtil a través de noves tecnologies. L’objectiu principal de la proposta és minimitzar l’impacte mediambiental que genera la flota de vehicles de l’activitat, concretament l’emissió de CO2 i la contaminació acústica en els nuclis urbans. 

Per assolir aquest objectiu s’han instal·lat sensors volumètrics a part de la xarxa de contenidors de la fundació a fi de poder tenir informació en temps real sobre el volum de roba que hi ha a l’interior i d’aquesta manera definir les rutes de recollida de manera més eficient. La informació que emeten els sensors es recull en una aplicació que permet recalcular i ajustar les rutes a les necessitats reals tot evitant enviar vehicles a contenidors que encara tenen espai lliure i garantint que els contenidors plens no presenten desbordament de bosses de roba. Aquesta iniciativa pionera, liderada per FITEI (Fundació Formació i Treball Empresa d’Inserció), ha presentat ja alguns indicadors destacables com la disminució del 30% en desbordaments i reclamacions el 2021 vs. 2020, prioritzant el buidatge dels contenidors amb un grau d’emplenament major del  50%, i un augment d’un 15 % de quilograms recollits per quilòmetre el 1r trimestre 2021 vs. 3r trimestre 2020. Aquest 2021 s’han implementat accions que han de permetre planificar l’expansió de la xarxa de sensorització dels contenidors ubicats en desenes de municipis de Catalunya.

 

Quina problemàtica es vol minimitzar?

Els desplaçaments de la flota de vehicles de la recollida de residu tèxtil són els principals generadors de gasos contaminants de l’activitat i de la contaminació acústica que, conjuntament, impacten directament en la salut de la ciutadania. FITEI ha renovat part de la flota introduint vehicles que no emeten gasos d’efecte hivernacle i retirant aquells que ja no són eficients. Aquesta renovació, però, ha d’anar acompanyada d’una reducció significativa del nombre de desplaçaments totals que es duen a terme en el territori.  

L’impacte mediambiental generat pel sector logístic i, en concret, per la recollida de residus en zones urbanes, es contempla en diferents plans mediambientals de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Barcelona. Totes dues institucions defineixen actuacions per alinear-se amb l’Agenda 2030 i avançar cap a una economia més verda i sostenible. El pla d’optimització de rutes de recollida a través de la implementació de nova tecnologia avança en la mateixa direcció. En els mesos vinents FITEI seguirà millorant i perfeccionant el sistema de sensorització amb l’horitzó d’implementar-la en més municipis de la xarxa de contenidors.

 

L’impacte social de la iniciativa?

La millora de l’activitat de recollida de roba porta també la consolidació de llocs de feina adreçats a persones en situació de vulnerabilitat que necessiten incorporar experiència laboral en el seu perfil i adquirir nous coneixements per fer el salt al mercat de treball ordinari. Una de les accions que contempla el projecte de sensorització és formar les persones treballadores en l’ús sistemàtic d’eines tecnològiques, ja essencials en el sector logístic.  

 

             VEURE TOTES LES NOVETATS